· Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P)
· Kvalitetsansvarig enligt PBL
· Entreprenadbesiktningar
· CAD-projektering
· Projektledning
   
Startsida
Projektledning
Projekteringsledning
CAD Projektering
Kvalitetsansvarig PBL
Entreprenadbesikningar
Försäkringar & Ansvar
Kvalitet & Miljö

Projektledning

När man startar upp ett projekt är det självklart och naturligt att detta görs för att uppfylla ett visst syfte, önskemål eller behov och så att specificerade krav uppfyllas.

I ett inledande skede av ett byggprojekt gäller det att definiera omfattningen av det som skall utföras.
Det kan behövas någon form av inventering, förstudie, marknadsundersökning eller jämförelse mellan olika metoder.

Naturligtvis skall projektet ledas av lämplig och kompetent personal. Dessa kan komma från en entreprenörorganisation eller från ett inhyrt konsultföretag. Beställaren måste dock styra projektet och en rutin för detta skall dokumenteras. Detta innefattar att vi måste precisera vilka krav som skall ställas på den ansvarige projektledaren, planera hur styrningen skall ske och ange vem som är ansvarig för de olika ingående momenten. Vid omfattande och komplicerade projekt där många teknikområden är aktuella måste vi ange inbördes relationer mellan de olika konsulter som deltar i projektet.

De krav som finns på resultatet - ekonomi och utförande - måste definieras och dokumenteras så att den färdiga konstruktionen senare kan jämföras med dessa. Naturligtvis skall resultatet uppfylla de krav som ställdes på projektet från början.
När omfattningen är bestämt och förankrad upprättas ett förfrågningsunderlag.
Ett sådant kan bestå av handlingar som exempelvis ritningar, föreskrifter, beskrivningar, tidplaner. Förfrågningsunderlaget skall användas för att få in väl jämförbara anbud från de entreprenörer vi väljer ut som lämpliga att få vara med och räkna på just Ditt objekt. Ett bra förfrågningsunderlag lägger grunden för ett bra entreprenadavtal, vilket i sin tur minimerar obehagliga överraskningar under byggets gång

Parallellt med förfrågan och upphandling är det brukligt att information tas fram till dem som berörs av projektet.
Det kan vara hyresgäster, medlemmar i en bostadsrättsförening, grannar eller anställda.
Information behöver förmedlas på flera sätt - oftast såväl skriven som framställd personligen vid samlingar och möten.
Det är ytterst viktigt att styrgruppens planer förankras på rätt sätt hos dem som berörs. Här ställer i vissa fall även gällande lagar och föreskrfter krav som måste arbetas in i projektet för att garantera att ställda må uppnås.

Vid projektmöten eller andra möten skall man ha erforderliga genomgångar varvid man går igenom projektet. Detta skall ske från planeringsstadiet över genomförandet till dess slutresultatet är färdigt. Genomgångarna skall protokollföras.

Slutligen skall man genom verifiering och validering säkerställa att den blivande produkten kommer att uppfylla byggherrens ställda krav.


 
 
Nyheter
Överlåtelsebesiktning...
Arkitekthandlingar...
Entreprenadbesiktningar...
Fler nyheter »
Nyhetsbyrån
2018-09-24 / 18:01
1 oktober: Henriksdalsringen fyller 50 år
2018-09-24 / 17:29
Var någonstans i Stockholm spelade Roxette in den här videon? How Do You Do? -låten
2018-09-24 / 14:25
Ekolsundsbroarna , varför två st?
2018-09-24 / 14:06
Vilken påverkan har värmeverk på miljön?
2018-09-24 / 06:01
Mölndals kommun gör en miljonprogram 2.0. Skövla rubbet.
RSS Feed
RSS Feed
 
 
Copyright © errwe.com - All Rights Reserved - Powered by: SEO CMS - design by vidir